top of page
Algemene gegevens

Naam:Stichting Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht

RSIN nummer:002 882 693

Secretariaat:ds. Van Haaftenlaan 14, 3984 NR Odijk, secretaris@orka-utrecht.nl

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert maandelijks waarbij besloten wordt over aanvragen van individuen en instellingen. Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

Het bieden van financiële hulp aan personen en instellingen die op één of andere manier deze hulp niet (meer) ontvangen van andere instanties. De hulp wordt geboden aan ouderen, zieken, wezen en hulpbehoevenden, in het bijzonder aan degenen die behoren tot de Oud-Katholieke parochie van Utrecht. Daarnaast worden er bijdragen verstrekt aan (regionale) organen en instanties binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wanneer dit verband houdt met deze doelstellingen.

Overige activiteiten

Er werden in 2020 toekenningen gedaan aan: Huize Agnes, Buurtpastoraat, IMC weekendschool, Stichting NU, huize Timon, Hospitium Vleuten en Utrecht, OMDUW, Vrouwensynode, Stichting Vrienden van het Catharijneconvent, SWOKU en SWOKA, Schuldhulpmaatje, Stadsteam Utrecht LDH, alsmede ondersteuning leden van de OK Kerk en daarbuiten.

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant en gecontroleerd door de superintendent. Het vermogensbeheer is verdeeld over de ABN-AMRO en Triodos, beide op basis van een maatschappelijk verantwoorde portefeuille, beide met een profiel ‘Instandhouding vermogen – gemengd obligaties’.

Begroting 2024

Uitgangspunt voor de begroting van 2024 is gelijk aan de voorgaande jaren. Het uitgavenpatroon en de bronnen van inkomsten zijn redelijke gelijk gebleven en dienen als basis voor deze begroting 2024.

bottom of page